KALLELSE ÅRSMÖTE 2021
STORA LUNDBY GOLFKLUBB

Måndagen den 29 mars 2021 kl 19.00
Plats: Digitalt via videolänk (länk distribueras på mötesdagen)

Innan det formella årsmötet nedan startar presenterar styrelsen följande:

 • Information inför säsongen 2021
 • Framtidsplanen: Utveckling av Stora Lundby GK på längre sikt

Förslag till föredragningslista för Årsmötet

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd för mötet 
 3. Fråga om mötets utlysande 
 4. Fastställande av föredragningslista 
 5. Val av ordförande och sekreterare till mötet
 6. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera protokollet
 7. a)   Styrelsens verksamhetsberättelse för 2020
  b)   Styrelsens årsredovisning, resultat- och balansräkning 2020
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av ev över- eller underskott
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2020
 11. Val av:
  a) Klubbens/styrelsens ordförande för en tid av ett år
  b) Två styrelseledamöter för en tid av två år
  c) En styrelseledamot för en tid av ett år
  d)Två styrelsesuppleanter för en tid av ett år
  e)Två revisorer för en tid av ett år
  f) Två revisorssuppleanter för en tid av ett år
  g) Medlemmar till valberedningen för en tid av ett år
 12. Styrelsens förslag till, i rätt tid, inkomna motioner
 13. Övriga frågor
 14. Mötets avslutande

Alla handlingar kommer att finnas tillgängliga senast 1 vecka innan mötet på vår hemsida (medlemssida: inlogg krävs) och i utskriven form i klubbhuset att hämta.

Väl mött!
hälsar Styrelsen

VIKTIGT! Då möteslänken skickas ut mer epost till alla som anmält sig på Min Golf ”Årsmöte 2021” är det viktigt att du anmäler dig i god tid!
Klicka HÄR för att direkt anmäla dig. Behöver du hjälp, mejla till info@storalundbygk.se, så hjälper vi dig!

Lämna ett svar