Kallelse till Höstmöte

Måndag 14 oktober 2019
Klockan 19 00
Plats: Stora Lundby GK ‐ Konferens

Agenda:
Fastställande av röstlängd för mötet
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Fastställande av föredragningslista
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet
Fastställande av Verksamhetsplan, resultat‐, balans‐ och investeringsbudget för kommande verksamhets‐ och räkenskapsåret 2020 samt fastställande av medlemsavgifter
Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
Övriga frågor
Mötets avslutande

Anmälan görs via mail kanslichef@storalundbygk.se, telefon 0302-44200 eller golf.se – det är viktigt så vi vet hur många som kommer. Vi behöver bland annat kunna planera för vilken lokal som ska användas. Var med och fatta viktiga beslut om t ex medlemsavgifter inför år 2020.

Handlingarna finns tillgängliga i klubbhuset och via nyhetsbrev senast en vecka innan mötet. Kom i tid och mingla med medlemmarna. Kaffe och fika går att köpa i restaurangen från 18.00.

VÄL MÖTT PÅ HÖSTMÖTET!

Lämna ett svar