Kallelse extra föreningsstämma 2019-05-28

Då det var många som inte kunde delta torsdagen den 23 maj, så flyttar vi extrastämman till tisdagen den 28 maj.

Eftersom vi fått avslag på vår ansökan om förhandsbesked och avstyckning av tomter så inbjuds du härmed som medlem i Stora Lundby Golfklubb till extra föreningsstämma avseende den ansträngda ekonomiska situation som just nu råder.

Mötet hålls tisdagen den 28 maj 2019 kl 19.00 i klubbhuset plan 2.

Föredragningslista

1.    Mötets öppnande

2.    Mötets utlysande

3.    Val av mötesfunktioner

a.    Ordförande för mötet

b.    Sekreterare för mötet

c.    Justerare för mötet, tillika rösträknare (2x)

4.    Rapportering från kommunalrådsträffen 20 maj

5.    Lägesrapport ekonomi

6.    Rapport från möte med Sparbanken Alingsås

7.    Likviditetsbudget 2019

8.    Handlingsplan

Styrelsens förslag till handlingsplan.

9.    Övriga frågor

Eventuella övriga frågor (endast av informationskaraktär) skall vara styrelsen tillhanda senast 2019-05-15

10.    Mötets avslutande

Fika kommer inte att serveras. Mötet startar på utsatt tid. Material inför mötet kommer att finnas tillgängligt senast en vecka innan i klubbhuset, anslagstavla på plan 1 samt distribueras via e-post vid samma tidpunkt.

Anmälan via min golf på golf.se under ”tävlingen” Extra föreningsstämma 28 maj

Väl mött hälsar

/Styrelsen

Kommentera