Kallelse till Höstmöte

Dag: Måndag 26 okt
Tid: 18.30
Plats: Ljungviksskolans matsal (Bäckamaden 1, 443 70 Gråbo

Föredragningslista för höstmötet:

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 4. Fastställande av föredragningslista
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet. 
 7. Lägesinformation
  1. Klubben generellt
  2. Avstyckning
  3. Annexet
  4. Betalning av årsavgifter
 8. Fastställande av
  1. verksamhetsplan
  2. resultat-, balans- och investeringsbudget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
  3. medlemsavgifter och ev medlemslån
 9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 
 10. Avtackning av nyckelpersoner
 11. Prisutdelning Klubbmästerskap
 12. Utdelning av stipendier
 13. Övriga frågor
 14. Mötets avslutande

Handlingar kommer att finnas tillgängliga i klubbhuset senast en vecka före Höstmötet.

 

Välkommen önskar Styrelsen!

 

Anmälan görs på Min Golf eller mejl till info@storalundabygk.se,  senast 25 oktober 18.00.

Lämna ett svar